Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Адвокатска кантора Обретенови предлага комплексно обслужване за нуждите на нашите корпоративни клиенти във връзка с трудовите правоотношения. Кантората има обширен опит в областта на трудовата миграция и предлагането на работна сила на ниво ЕС.

Ние обслужваме основно корпоративни клиенти и се занимаваме с всички аспекти на трудовото правоотношение – уволнения и съкращения, преобразувания, заплащане, гъвкаво работно време, социални придобивки, нает персонал и др. Помагаме на нашите клиенти да постигнат желаните резултати в съответствие с изключително рестриктивните разпоредби на българското трудово право. Квалифицирани сме в запознаването на чуждестранни инвеститори със специфичните изисквания на българското законодателство при стъпването им на българския пазар и консултираме при хармонизирането на тези изисквания с фирмената политика на клиента на ниво международна група.

В Адвокатска кантора Обретенови обръщаме специално внимание на трудовите правоотношения с трансграничен елемент. Екипът ни е тясно специализиран в новите елементи на трудовото законодателство, свързани с командироването на работници и изпращането на работници в рамките на предоставяне на услуги на европейско ниво, както и в областта на трудовата миграция от трети страни. Редицата празноти в тази област създават пречки на работодателите, поради което неизменно предлагаме иновативни решения, с които да осигурим постигане на търсената цел. Адвокатите на кантората ни винаги са били в авангарда при въвеждането на нововъведения в областта на трудовото право, което позволява на нашите клиенти винаги да бъдат една крачка напред.

Нашите клиенти могат да бъдат спокойни, че обслужването, което получават, обхваща всички етапи на трудовите правоотношения, което им осигурява както постоянни качествени консултации, така и превантивна и последваща защита на национално и международно ниво.