Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

 • Договорно право.

  Адвокатска кантора Обретенови предлага на клиентите си оценка и изготвяне на пълния спектър договори, предварителни договори, анекси, сделки и споразумения….[вижте още].

 • Интелектуална собственост и защита на търговски марки.

  Компаниите инвестират значителни средства, за да изградят свои имидж и марка, които да използват за установяване на корпоративна си идентичност на пазара. Регистрацията на търговска марка е най-бързият, разумен и евтин начин да осигурите изключителност за своя продукт…[вижте още].

 • Защита на личните данни (GDPR).

  Новият Общ регламент относно защитата на данните (GDPR) придава на защитата на личните данни на физическите лица първостепенно значение като част от мащабната политика на Европейския съюз срещу злоупотребите с лични данни, от която бяха засегнати дори и най-големите световни корпорации. Адвокатска кантора Обретенови предлага правен анализ и изготвяне на необходимите документи за съблюдаване на GDPR, съобразени със спецификите на дейността на нашите клиенти…[вижте още].

 • Правен одит.

  В днешната реалност на все по-рестриктивни и всеобхватни регулации, усилията по съблюдаването на всички приложими към дейността на едно предприятие разпоредби е право пропорционална на размера на компанията. Адвокатска кантора Обретенови предлага на своите клиенти профилактични правни одити, целящи да идентифицират и премахнат потенциални проблемни практики…[вижте още].

 • Миграционно право.

  С приемането си в Европейския съюз през 2007 г. България се превърна в привлекателна дестинация за чужди граждани, желаещи да се установят тук. Улеснените правила на европейското законодателство позволяват на компании и физически лица да се възползват от възможностите, предоставени от трудовата мобилност и програми като Синя карта на ЕС…[вижте още].

 • Трудово и осигурително право.

  Адвокатска кантора Обретенови предлага комплексно обслужване за нуждите на нашите корпоративни клиенти във връзка с трудовите правоотношения. Кантората има обширен опит в областта на трудовата миграция и предлагането на работна сила на ниво ЕС…[вижте още].

 • Екологично право.

  Опазването на околната среда е все по-силно застъпено в законодателството на ЕС. За да защитим интересите на нашите клиенти, предлагаме консултация при разрешаването на сложни екологични казуси, както и при спорове, свързани с екологичните изисквания и потенциалните екологични щети…[вижте още].

 • Административно и данъчно право.

  Все по-усложнените регулаторни рамки ежедневно принуждават бизнеса да се приспособява към растящия натиск на административните органи. Същевременно санкциите за неспазване на нормативните изисквания се увеличават. „Адвокатска кантора Обретенови“ помага на клиентите си да се справят в сложния лабиринт от административни разпоредби…[вижте още].

 • Търговско право.

  Практиката в областта на корпоративното и търговското право е гръбнака на Адвокатска кантора Обретенови. Кантората консултира както големи и средни международни предприятия, инвестиращи в България, така и български дружества. Нашите услуги включват консултиране и защита на интересите на клиентите ни на всеки един етап от жизнения път на техните предприятия…[вижте още].

 • Дружествено право. Вливания и придобивания.

  Подпомагаме и консултираме клиентите ни при учредяване, регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации и граждански дружества…[вижте още].

 • Вещно право и строителство.

  Адвокатска кантора Обретенови предлага консултации при развитието и изпълнението на инвестиционни проекти. Осигуряваме съдебна защита и извънсъдебно уреждане на всички видове имуществени права на нашите клиенти…[вижте още].

 • Разрешаване на спорове и конфликти. Преговори.

  Избягването на дълги и сложни съдебни дела е водещ принцип в дейността на всеки юрист. „Адвокатска кантора Обретенови“ предлага уреждане на спорове по извънсъдебен ред и спестяване на излишни съдебни разходи, чрез водене на преговори и сключване на извънсъдебни споразумения…[вижте още].

 • Международно право и Европейско право.

  Международните бизнес отношения се регулират от сложна мрежа от закони и разпоредби, в които обикновено клиентът трудно се ориентира. „Адвокатска кантора Обретенови“ предлага пълно правно обслужване както на български компании, търгуващи в рамките на ЕС и в чужбина, така и на чуждестранни компании, избрали да стъпят на българския пазар…[вижте още].

 • Изпълнително производство.

  Предлагаме пълно съдействие при и по повод изпълнителното производство – принудително изпълнение, публична продан, събиране на вземанията от съдия-изпълнител.