Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Международните бизнес отношения се регулират от сложна мрежа от закони и разпоредби, в които обичайно клиентът трудно се ориентира. Адвокатска кантора Обретенови предлага пълно правно обслужване както на български компании, търгуващи в рамките на ЕС и в чужбина, така и на чуждестранни компании, избрали да стъпят на българския пазар.

Бизнесът се глобализира, а трансграничните сделки стават все по-комплексни, поради което способността за осигуряване на подходяща правна помощ между различните национални юрисдикции става особено важна. Помагаме на клиентите си при управление на риска и реализиране на възможностите, свързани с регулациите на международната търговия. Предоставяме набор от услуги, предназначени да съответстват на обхвата на глобалното регулиране на европейския и международен търговски оборот, и отговарящи на нуждите на нашите клиенти.
Адвокатите ни притежават задълбочени познания относно приложението на Европейското и международното законодателство на местно ниво. Работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да изградим структурата на техните международни бизнес отношения. Фокусираме се върху приложението на международното частно право, включително на релевантните международни договори, като взимаме предвид изискванията на приложимите законодателства. Консултираме и предлагаме посредничество при решаване на правни и фактически въпроси, свързани с областта на международното и европейско право. Съдействаме при сключване на сделки с контрагенти както от Европейския съюз, така и от трети страни.
За нуждите на производствените предприятия, кантората се е специализирала във въпросите на международното и европейското данъчно право, както и на международното и европейско трудово право.

В Адвокатска кантора Обретенови сме изградили международна практика в редица отрасли, включително правото на интелектуална собственост, миграцията, международните инвестиции и др.