Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Опазването на околната среда е все по-силно застъпено в законодателството на ЕС. За да защитим интересите на нашите клиенти, предлагаме консултация при разрешаването на сложни екологични казуси, както и при спорове, свързани с екологичните изисквания и потенциалните екологични щети.

Екипът на Адвокатска кантора Обретенови се състои от адвокати, , които имат богата съдебна практика и са работили както с физически и юридически лица, така и със самата държавна администрация като нейни представители. Това ни дава уникална перспектива при защитата на интересите на нашите клиенти, поради дълбокото познаване на изискванията и подхода на администрацията към въпросите на екологичното право. По този начин клиентите ни получават значителна преднина при съблюдаване на своите задължения, с оглед спецификите на екологичното законодателство и избягване на нарушения, последиците от които често пъти са необратими.