Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Адвокатска кантора Обретенови предлага на клиентите си оценка и изготвяне на пълния спектър договори, предварителни договори, анекси, сделки и споразумения.

Запознати сме с проблемите на законодателството на местно и европейско ниво и притежаваме солиден опит в идентифицирането и анализа на правни и търговски рискове, произтичащи от договорните взаимоотношения на клиентите ни в редица отрасли. Клиентите ни могат да разчитат на нашите познания в областта на дружествените, търговските, гражданските и трудови договори. В зависимост от изискванията на ситуацията, предлагаме комплексни решения, засягащи всички приложими отрасли, като по този начин оптимизираме времето и ресурсите на клиента и осигуряваме съблюдаването на законовите разпоредби на всеки етап от сключването и прилагането на договора.
Кантората консултира и изготвя договори с международен елемент, както в рамките на Европейския съюз, така и с контрагенти в трети държави. Опитният ни екип е гаранция, че изготвените от нас договори отговарят на специфичните нужди и съдържат подходящите лостове, чрез които клиентът може да защити срещу си.

Наясно сме, че сключването на всякакъв вид споразумения е двустранен процес, поради което предлагаме представителство при преговори и сключване на извънсъдебни споразумения. Независимо от предмета на преговорите, ние полагаме необходимата грижа, за да постигнем желаните от клиента резултати.

Адвокатска кантора Обретенови предлага процесуално представителство пред съд във връзка с договорни спорове. Съдействаме при разваляне или обявяване на договори за недействителни и извършваме обезпечаване на договорни задължения и вземания – ипотеки, запис на заповед, поръчителство, банкови гаранции и др.