+ Търговия – Obretenovi Law firm

Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Практиката в областта на корпоративното и търговското право е гръбнака на Адвокатска кантора Обретенови. Кантората консултира както големи и средни международни предприятия, инвестиращи в България, така и български дружества. Бизнесът се глобализира, а трансграничните сделки стават все по-комплексни, поради което способността за осигуряване на подходяща правна помощ между различните национални юрисдикции става особено важна. Помагаме на клиентите си при управление на риска и реализиране на възможностите, свързани с регулациите на международната търговия. Предоставяме набор от услуги, предназначени да съответстват на обхвата на глобалното регулиране на европейския и международен търговски оборот, и отговарящи на нуждите на нашите клиенти. В зависимост от изискванията на ситуацията, предлагаме комплексни решения, засягащи всички приложими отрасли, като по този начин оптимизираме времето и ресурсите на клиента и осигуряваме съблюдаването на законовите разпоредби на всеки етап от сключването и прилагането на договора.

Съдействаме при сключване на сделки и изготвяне на договори с контрагенти както от Европейския съюз, така и от трети страни. Имаме опит в международния транспорт и продажба на различни видове стоки в Европа и света. Договаряме условия при превоз и доставка при съблюдаване на изискванията за износ/внос, транспорт и застраховане. Опитният ни екип е гаранция, че изготвените от нас договори отговарят на специфичните нужди и съдържат подходящите лостове, чрез които клиентът може да се защити срещу неизпълнение и да подсигури интересите си.

Адвокатска кантора Обретенови предлага процесуално представителство пред съд във връзка с договорни спорове. Съдействаме при разваляне или обявяване на договори за недействителни и извършваме обезпечаване на договорни задължения и вземания – ипотеки, запис на заповед, поръчителство, банкови гаранции и др.