Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

  • Един от най-важните моменти при предявяване на иск срещу нарушител или при организиране на процесуалната ни защита срещу твърдени нарушения на интелектуалната собственост и авторските права е установяване по безспорен начин на лицето, носещо отговорност за нарушението. Типично в такива случаи е, че пострадалият обичайно не притежава достатъчно данни, за да проведе необходимото пълно доказване […]

  • В наши дни световната IT индустрия се гради на все повече outsourcing (делегиране на проект или част от него към подизпълнители) с ясно изразен международен елемент. Централен аспект на всяко такова правоотношение е уреждането на правата върху обектите на интелектуалната собственост – софтуер и бази данни, както и свободното им използване от страна на крайния […]

  • Съдът на ЕС по дело № C-40/17 (“Fashion ID GmbH & Co. KG”) постанови, че дори и при действието на Директива 95/46 администраторите на лични данни следва да изпълняват задълженията си спрямо субектите на данни в случаите, когато уебсайтът им има бутон лайк от фейсбук. Решението поставя въпроса за отговорността на администратори на лични данни, […]

  • На 26.07.2016 г. бе публикуван Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012., който цели да насърчи свободното движение на хора […]

  • Решението на Великобритания да напусне Европейския съюз създаде редица несигурности относно приложимостта на режима на защита на интелектуалната собственост в Обединеното кралство. Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост (EUIPO) дори публикува съобщение, в което предупреди притежателите на обекти на интелектуална собственост, че съществува опасност от прекратяване на тяхната защита в случай на т.нар. „твърд […]

  • Публикуваната на 14.11.2018 г. чернова на т.нар. „Споразумение за Брекзит“ показва, че ЕС и Великобритания желаят да запазят правата на своите граждани, които пребивават законно на територията на ЕС (за британски граждани) и на Великобритания (за граждани на ЕС) преди края на преходния период – към настоящия момент 31.12.2020 г. – и членовете на техните […]

  • На 30 януари 2018 г. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) публикува отговори на Често задавани въпроси. относно това как очертаващият се Брекзит ще се отрази на притежатели на търговски марки на ЕС и дизайни на Общността. Често задаваните въпроси предвиждат „сценарий, в който договарящите страни не стигнат до споразумение“. Според Често задаваните […]

  • България е член на Европейския съюз и като такава, гарантира свободното движение на стоки, услуги, капитали, работна ръка и хора. България има стабилна валута, която е вързана към еврото при фиксиран курс, стабилни публични финанси и нисък публичен дълг; Данъците в България са едни от най-ниските в Европейския съюз и света – в това число […]

  • На 16.03.2018 г. Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност бе изменен, за да позволи много по-лесен достъп на висококвалифицирани работници от държави извън ЕС до българския пазар на труда. Новите разпоредби ще влязат в сила на 23.05.2018 г. и ще увеличат драстично шанса чужди специалисти да намерят препитание в България. Тази стъпка е част […]