Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Все по-усложнените регулаторни рамки ежедневно принуждават бизнеса да се приспособява към растящия натиск на административните органи. Същевременно санкциите за неспазване на нормативните изисквания се увеличават. Адвокатска кантора Обретенови помага на клиентите си да се справят в сложния лабиринт от административни разпоредби.

Нашият екип е специализиран в данъчни- и административноправни въпроси, което ни позволява да консултираме клиентите си във връзка с административните изисквания и разрешителни режими относно извършваната от тях дейност. Адвокатите на Адвокатска кантора Обретенови притежават богат опит в проблематиката на трансграничните регулации в рамките на ЕС, включително що се отнася до осигуряването на трансгранични работници и спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.

Предлагаме на своите клиенти процесуално представителство по дела от административен, данъчен и административно-наказателен характер. Обжалваме наложени наказателни постановления и принудителни мерки и консултираме нашите клиенти за бъдещото избягване на подобни санкции. Защитаваме интересите на нашите клиенти при обжалване на административни откази, действия или бездействия.

Наша основна цел са данъчната и административна ефективност, планиране и намаляване на административния риск, превенцията на спорове, както и успешното сътрудничество с държавните и местни органи.