Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Подпомагаме и консултираме клиентите ни при учредяване, регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации и граждански дружества.

Дружественото право е основен стълб в дейността на Адвокатска кантора Обретенови и нашите клиенти ни се доверяват при учредяване и регистрация на юридически лица в Република България, независимо от калибъра на дружеството или сложността на инвеститорските отношения. Съставяме дружествени договори и учредителни актове, взимащи под внимание всички специфики на бъдещото дружество, както и подготвяме и провеждаме общи събрания. Ежедневно консултираме клиенти и подготвяме документи за вписвания в Търговския регистър, Регистъра за ЮЛНЦ и в съда.

Нашата надеждност в областта на вливанията и придобиванията се основава на опита на нашите адвокати в проверка и оценяване на купувачи, продавачи и инвеститори в рамките на сложни вливания и придобивания на местно и международно ниво. Осигуряваме на нашите клиенти надлежна проверка (due diligence) и идентифицираме неизбежните правни рискове на сделката. Подготвяме цялата необходима документация и подпомагаме клиентите си при получаването на нужните административни разрешителни. При извършване на вливания и придобивания винаги взимаме под внимание спецификите на конкретния отрасъл и изискванията на данъчното, трудовото и осигурителното право, на правото на интелектуалната собственост и на редица други специализирани области, които са решаващи за успешното вливане или придобиване. Този практичен и гъвкав подход ни позволява да предложим на нашите клиенти креативни решения за постигането на техните цели.