На 26.07.2016 г. бе публикуван Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012., който цели да насърчи свободното движение на хора в рамките на Съюза, като създаде система за допълнително опростяване на административните формални процедури за движението на някои официални документи и техните заверени копия в рамките на ЕС.

В приложното поле на Регламента попадат официални документи и техни заверени копия, издадени от държава членка, и удостоверяващи следните факти: раждане; дали лицето е живо; смърт; име; брак, включително брачна дееспособност и семейно положение; развод, законна раздяла или унищожаване на брака; регистрирано партньорство, включително дееспособност за сключване на регистрирано партньорство, и положение на регистрирано партньорство; прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрираното партньорство; произход; осиновяване; местоживеене и/или местопребиваване; гражданство; липса на съдебно минало, при условие че официалните документи във връзка с този факт са издадени на гражданин на Съюза от органите на държавата членка, чийто гражданин е лицето. Така в обхвата на Регламента попадат всички актове за гражданско състояние, както и свидетелство за съдимост. Важно е да се посочи, че документите, издадени от частни лица, не са засегнати от новите правила.

Гореизброените документи и техните заверени копия се освобождават от всички форми на легализация и подобна формална процедура (в частност – консулски заверки и поставяне на апостил). С тези разпоредби Регламентът цели да намали до минимум административната и финансова тежест за гражданите на Съюза, свързана с привеждането на документите в съответствие с изискванията на държавата членка, на чиято територия ще се използват.

Независимо от гореизложеното, гражданите все още следва да представят заверени преводи на документите. Регламентът въвежда фигурата на „многоезично стандартно удостоверение“, наподобяващо многоезичното извлечение от актовете за гражданско състояние по Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние (в сила за Република България от 18.12.2013 г.) – което изпълнява функцията на превод, ако е изготвено на официалния език на държавата, в която се представя. В допълнение, Регламентът задължава държавите членки да приемат заверени преводи, независимо от държавата членка, в която са направени. Това задължение адресира дългогодишната практика на редица държави членки да признават единствено преводи, извършени и заверени на тяхна територия.

До известна степен, приложното поле на Регламента се препокрива с това на т.нар. Конвенция за апостила, както и със съществуващите вече договори за правна помощ между държавите членки. В тази връзка, за гражданите на Съюза е запазена възможността да се възползват от съществуващите режими за улесняване или премахване на легализацията (включително чрез поставяне на апостил), ако желаят това. По отношение на въпросите, за които се прилага, и в степента, предвидена в него, Регламентът има предимство пред другите разпоредби, съдържащи се в двустранни или многостранни споразумения или договорености, сключени от държавите членки, в отношенията между държавите членки, които са страни по тях.

До 16.02.2021 г. Комисията следва да представи доклад за евентуално включване в обхвата на Регламента на официални документи, свързани с правния статут и представителството на дружество или друго предприятие; дипломи, удостоверения и други документи за професионална квалификация; и официални документи, удостоверяващи официално признато увреждане; което би улеснило инвестициите и управлението на предприятия на територията на други държави членки.

Регламентът започва да се прилага от 16.02.2019 г. и разпоредбите му би трябвало да улеснят преместването на гражданите на Съюза в други държави членки като олекотят процедурата за получаване на удостоверения за пребиваване, при която често се изискват актове за гражданско състояние; както и други процедури, засягащи въпроси от личен характер. В Адвокатска кантора Обретенови можем както да Ви консултираме за формалните изисквания към чуждестранните документи, които ще използвате в Република България, така и да Ви предложим комплексно правно обслужване във връзка с Вашите трудови или инвестиционни миграционни намерения. Не се колебайте да се свържете с нас на office@codilex.eu.