На 16.03.2018 г. Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност бе изменен, за да позволи много по-лесен достъп на висококвалифицирани работници от държави извън ЕС до българския пазар на труда. Новите разпоредби ще влязат в сила на 23.05.2018 г. и ще увеличат драстично шанса чужди специалисти да намерят препитание в България. Тази стъпка е част от мащабната политика на българското правителство да запълни незаетите работни места във важни сектори на икономиката и да се възползва от набиращата скорост IT индустрия в България.

Синята карта на ЕС е одобрено на ниво ЕС разрешение за работа, позволяващо на висококвалифицирани граждани на трети държави да живеят и работят във всяка държава в ЕС с изключение на Дания, Ирландия и Великобритания. Притежателят на Синя карта, идадена в България, може да живее и работи тук за срок до четири години, и може да се премести в друга държава-членка след втората година.

До този момент най-голямото предизвикателство пред българските работодатели, желаещи да наемат специалисти извън ЕС, беше т.нар. пазарен тест – по своето същество принудително търсене на местни работници, способни да заемат съответната длъжност. От 23.05.2018 г. този тест вече няма да се изисква за висококвалифицирани работници, което на практика прави Списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти, излишен (досега този списък включваше няколко професии в IT и инженерната сфера, за които не се изискваше пазарен тест).

В момента, в който се сключи срочен трудов договор с продължителност най-малко 12 месеца, работодателят може да подаде заявление за Синя карта на ЕС за продължителността на договора, ако:
– работникът – гражданин на трета държава, притежава необходимата за съответната работа компетентност – придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава;
– брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на работника – гражданин на трета държава, е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор;
– предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд.

Изменението със сигурност ще повлече още промени в законодателството, за да се изчистят редица излишни повторения и противоречия в материята по въпроса. Макар нужното кандидатстване за виза да остане до голяма степен непроменено, новата правна рамка ще облекчи неимоверно процеса, като същевременно остава изискването за по-високо заплащане на чужденците, което запазва предимството, което местните специалисти имат.

Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате каквито и да е въпроси, свързани с режима на Синята карта на ЕС. Адвокатска кантора Обретенови предлага консултация, подготовка на документация и представителство във всеки един аспект на процедурата и пред всички компетентни органи.